Murata value report

有关村田制作所的CSR及其详细介绍也请看此处

Murata value report 2020

 • 村田简介
 • 村田创造价 值的故事
 • 事业战略
 • 管理战略
 • 资源战略
 • 财务信息
 • 企业数据
 • 村田一年回顾

Murata value report 2019

 • 村田简介
 • 村田的商业模式
 • 发展战略
 • 管理战略
 • 资源战略
 • 财务信息
 • 企业数据
 • 村田一年回顾

Murata value report 2018

 • 村田的商业模式
 • 发展战略
 • 管理战略
 • 资源战略
 • 环境战略
 • 第三方评论
 • 财务信息
 • 企业数据